Jon Tyson/Unsplash
2018-11-20

COP 24 måste bli “Just Transition COP”

Svenska fackförbund ökar engagemanget i klimatfrågan och är med på FN:s stora klimatmöte, COP 24, i december i Polen. Världsfacket ITUC manar till en rättvis omställning till gröna jobb, där arbetstagares rättigheter respekteras: en ”Just Transition”.

FN:s klimatmöte hålls i år för 24:e gången och förkortas COP 24, där COP står för de länder som skrivit under FN:s klimatkonvention (UNFCCC). Mötet är det viktigaste sedan Parisavtalet 2015 och målet är en gemensam regelbok för hur klimatmålen ska nås. Flera svenska fackförbund planerar att finnas på plats på COP 24 i Katowice. Facken framhåller att Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, bara kan uppnås med en dialog mellan fack, företag och stat. Miljö, arbete och social rättvisa hänger ihop.

FN-organet ILO:s rapport ”Greening with jobs” från 2018 konstaterar att det kan skapas runt 26 miljoner gröna jobb under de kommande åren, samtidigt som sex miljoner jobb försvinner. Men det är avgörande att de nya jobben verkligen är gröna och att arbetstagarnas rättigheter respekteras när fossilberoende verksamheter fasas ut.

Ett exempel på Just Transition är avtalet som nåddes i samband med nedläggningen av kolgruvor i Spanien. De som förlorade jobbet kompenserades och det finns en miljöplan för att ta hand om skadade områden.
 
Det har länge funnits ett globalt, fackligt engagemang för att minska och hantera klimatförändringarna. År 2009 producerade 47 fackförbund från 28 länder filmen Time to Tackle Climate Change. Den och ytterligare en film togs fram inom det fackliga initiativet Sustainlabour, som pågick fram till 2016. Huvudsyftet var att öka och stötta klimatarbetet inom fackföreningsrörelsen.

För två år sedan initierade världsfacket ITUC The Just Transition Centre för att föra samman fack, organisationer, företag och stater i en social dialog. ITUC vill skynda på och säkra arbetstagarnas inflytande vid omställningen till ett klimatvänligt företagande.

Svenska fackförbund har under flera år bidragit till utvecklingsprojekt med klimatfokus, med finansiering genom Union to Union. Akademikerförbundet SSR, Vision och Kommunal genomför, tillsammans med det globala facket Public Services International (PSI) och ett stort antal lokala fack i Jamaica, Kenya, Peru, Vanuatu, Tunisien och Zambia, projektet "Building Trade Union Capacities and Quality Public Services for a Just Transition to Climate Change". 

Inriktningen är ökad medvetenhet och kapacitet i klimatfrågor. Genom projektet ska fackliga ledare öka sitt engagemang och kunskap, så att de kan stärka den sociala dialogen med målet att påverka den nationella klimatpolitiken, där hållbara jobb är en del och arbetstagares rättigheter säkerställs. Det här ligger i linje med Parisavtalet och uppmaningen att på regeringsnivå ta fram handlingsplaner för hur länderna ska nå klimatmålen.

Även bland journalisternas fackföreningar i många afrikanska länder finns ett växande engagemang för klimatfrågor. För att öka och vässa journalistiken om miljö driver Journalistförbundet, det globala facket International Federation of Journalists (IFJ) och lokala journalistfack, ett projekt med fokus på ökad kunskap. I bland annat i Mocambique, Demokratiska Republiken Kongo och Sierra Leone har journalister deltagit i utbildningar för att förbättra den nationella rapporteringen av miljöfrågor och klimatförändringar.

Bakgrunden till FN:s klimatkonvention är konferensen i Rio de Janeiro 1992. Länderna som då skrev under konventionen träffas varje år sedan 1995 och vid COP 21 i Paris 2015 enades de kring Parisavtalet: uppvärmningen ska begränsas till under 2 grader, med en strävan mot 1,5 grader.

Nu i höst presenterade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sin rapport ”Global Warming 1.5°C”. Den visar att det är de redan varma länderna som drabbas värst. Om inte världens utsläpp minskas dramatiskt kan de värst drabbade länderna snart bli obeboeliga.

Parisavtalet understryker nödvändigheten av en rättvis omställning, och allt fler aktörer har också tagit ställning för Just Transition. Inför COP 24 har världsfacket ITUC tagit fram en handlingsplan, och även regionala fackliga organisationer och flera globala fack har tagit fram prioriteringar för klimatarbetet.

Facken konstaterar att de nödvändiga klimatmålen bara kan nås om hänsyn tas till arbetstagare, deras familjer och samhällen. Nu handlar det om att påverka beslut inom näringspolitiken för en omställning till klimatanpassad industri och fler gröna jobb. Det krävs ett aktivt engagemang mellan fack, näringsliv och stat för att lyckas.

Text: Beatrice Jansson