2018-12-05

Civilsamhället för agenda 2030

Union to Union är en av de över 80 organisationer, som i dag skriver under civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring. Dokumentet, som överlämnas till civilminister Ardalan Shekarabi, är en uppmaning till ett medvetet arbete för att genomföra Agenda 2030 

– Att fackföreningsrörelsen är med och bidrar till uppfyllandet av de globala målen är oerhört viktigt, säger Sofia Östmark, kanslichef, Union to Union.

Initiativtagare till avsiktsförklaringen ”Civilsamhället för Agenda 2030” är bland annat sammanslutningen CONCORD, där Union to Union ingår.

Syftet med avsiktsförklaringen är att gemensamt och tydligt markera vikten av ett medvetet arbete för att genomföra Agenda 2030. Det handlar också om att utmana kommande regering att höja ambitionsnivån och gentemot beslutsfattare och samhället i stort göra en markering: de här frågorna är mycket angelägna och civilsamhället tänker inte glömma bort FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Som fackföreningarnas biståndsorganisation arbetar Union to Union för att få ett genomslag för en hållbar utveckling där arbetstagares rättigheter respekteras, säger Sofia Östmark.

Avsiktsförklaringen innehåller en punktlista där de underskrivande organisationerna deklarerar sin höjda ambition i genomförandet av Agenda 2030. Till exempel ska organisationerna föregå med gott exempel, vara folkbildande aktörer, bygga vidare på samverkans- och dialogformer och ”granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner och landsting.” Den sociala dialogen är mycket viktig för ekonomisk och social utveckling och kan ses som ett konkret verktyg för att uppnå en hållbar utveckling.   

Åtagandet Agenda 2030 innehåller 17 mätbara mål, och kallas för de globala målen för hållbar utveckling. Fram till 2030 ska alltså alla världens FN-länder bidra till att detta blir verklighet, både genom sin inrikes- och utrikespolitik.

Fackförbunden, som är världens största folkrörelse, har med sina 207 miljoner medlemmar inom alla yrkessektorer en viktig roll att spela i detta.

Union to Union jobbar särskilt med mål 8 och mål 10, som siktar på full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla, liksom minskad ojämlikhet. Den bakomliggande analysen är att arbete är ett villkor för människor att ta sig ur fattigdom.

Men tillväxt, fler företag och flera jobb, vilka som helst, är inte hela lösningen. För att också leda till mer välstånd måste fler arbeten ha trygga arbetsvillkor, vara inom den formella sektorn samt ha rättvisa löner och en säker arbetsmiljö. Tvångs- och barnarbete måste också avskaffas.

Fackliga strategier och verktyg, som utbildning, kampanjer och tecknande av kollektivavtal, är beprövade metoder för att den tillväxt som skapas också kommer arbetstagarna till del.

De 82 organisationer som skriver under avsiktsförklaringen är medlemmar i tre sammanslutningar: Concord, Forum och LSU.