Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Det är en organisation som arbetar på uppdrag av sina cirka 72 000 medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för deras yrkesutövning.

Akademikerförbundet SSR är det fjärde största förbundet i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, som är en av Union to Unions medlemsorganisationer. Förbundet driver flera projekt genom Union to Union och det globala facket PSI.

Läs mer här om Akademikerförbundet SSR:s internationella arbete och här och här om förbundets projekt genom Union to Union.

Alla Sacos medlemsförbund är välkomna att söka bidrag hos Union to Union för internationella fackliga utvecklingsprojekt och för informationsprojekt i Sverige.

Lär dig mer om fackens internationella engagemang i vår skrift Facket gör världen bättre.

De handläggare på Union to Union som har ansvar för Akademikerförbundet SSR:s projekt är Lana Willebrand och Beatrice Jansson. Här hittar du deras kontaktuppgifter.

Kontakt: Maria Östberg Svanelind, internationell sekreterare, Akademikerförbundet SSR.

Telefon: 
08-617 44 00

Projekt

Region: Globalt
Förbund:
Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal
Nummer:
60469
Mer info

Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Vision ska tillsammans med Public Service International (PSI) och 35 samarbetspartners i Jamaica, Kenya, Peru, Tunisien, Zambia, Antigua och Barbuda, St. Lucia och Dominica genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är ett nytt samarbete från 2017, 60292.

I Parisavtalet 2015 uppmanas nationella regeringar att vidta åtgärder (Nationally Determined Committments, NDC) för att nå klimatmålen. Det globala facket PSI har varit aktivt engagerat i civilsamhällsaktiviteterna som har lett till Parisavtalet och deltagit i COP 22 (uppföljningsmötet i Marrakesh).

Ett resultat som är viktigt för projektet är att PSI:s arbete med klimatfrågorna lyckats med att införliva ett tillägg till ILO:s “Guidelines on decent work in public emergency services (PES)”. I tillägget erkänns rollen hos arbetsmarknadens parter (som fackföreningar) vid sidan av regeringarna för att bygga upp samhällets beredskap. PSI anser att en stark offentlig sektor och en ökad investering i offentliga tjänster är en väsentlig del av strategin för att hantera klimatförändringarna, särskilt genom offentlig upphandling, stadsplanering och kollektivtrafik, energiinvesteringar och regleringar av den privata sektorn, ökat katastrofberedskap och stärkandet av offentliga aktörer inom vattensektorn.

Pilotprojektet har identifierat flera problemområden som det nya femåriga projektet kommer att arbeta med: bristande kunskaper hos PSI:s medlemmar vad gäller klimatförändringar; icke-inkludering av facket i klimatförändringsrelaterade processer och strukturer; avsaknad av fackets deltagande för att formulera NDC, samt brist på erkännandet från lokala och nationella regeringar i att facket kan bidra till att motverka de negativa konsekvenserna av klimatförändringar och i att ställa om.

Projektmålet är att offentliganställdas förbund har fått teknisk och organisatorisk kapacitet för att kunna föra en effektiv social dialog för utveckling av nationell politik inom klimatförändring och omställning med hänsyn till social rättvisa och jämställdhet. Detta kommer att göras genom kapacitetsbyggande aktiviteter, mobilisering, alliansbyggande med andra civilsamhällsorganisationer, utveckling av ett analysverktyg och strategier för en effektiv kollektivförhandling med inkludering av klimatfrågor. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Kapacitetsbyggande aktiviteter inom ramen för klimatprojektet som drivs av det globala facket för offentliganställda och ett stort engagemang resulterat i att två fackförbund i Karibien har erkänts av regeringar i sina länder som aktörer i Just Transition och bidrar aktivt med sin expertis till arbete med nationella klimatplaner.

Till projektsidan
Region: Afrika
Förbund:
Akademikerförbundet SSR
Land:
Nummer:
60456
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Akademikerförbundet SSR samt två samarbetspartners i Nigeria, Medical and Health Workers Union (MHWUN) och National Association of Nigeria Nurses and Midwives (NANNM) genomföra detta projekt i Nigeria under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt, 60287.

Projektet fungerar som en plattform för att bygga allianser med statliga institutioner på olika nivåer och med aktörer i det civila samhället. Materialen som produceras av projektet har använts på internationella forum som FN:s Global Compact on Migration och UN GCM i Marrakech i december 2018 för att belysa kopplingar mellan konflikt, klimatmigration och tvångsförflyttning.

Projektet riktar sig mot två hårt konfliktdrabbade regioner, Borno och Yobe. Dessa regioner har landets största antal internflyktingar som lider av bristande, till och med av total avsaknad av tillgång till de mest basala offentliga tjänsterna så som hälsovård, rent vatten, sanitära faciliteter, utbildning och skydd. WHO:s rapport vittnar om att hälsoanläggningarna har varit föremål för omfattande förstörelse; hälsoarbetare hindrades medvetet från att arbeta i områdena där de mest behövdes.

Projektet kommer att stärka fackets kapacitet att organisera och representera arbetares intresse, med fokus på frågor som rör internflyktingar och de arbetare som själva är internfördrivna. De huvudstrategierna inkluderar opinionsarbete, fackliga utbildningar och samordning inom nätverk för att främja rättighetsbaserad policy i frågan om internflyktingar och migration. Det förväntas att en ökad kapacitet ska leda till ett ökat engagemang i social dialog och kollektivförhandling vad gäller arbetsvillkor, utförande av sociala och hälsotjänster i relation till internflyktingsituationen. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: Projektet har producerat en nyskapande guide för facket, “Trade Union Guide for Capacity Building and Advocacy on the Rights of IDPs to Access Quality Public Services in Nigeria. Syftet med guiden är att öka förståelsen och förmågan hos arbetstagare inom hälso- och sjukvårdssektorn för internflyktingarnas (IPDs) mänskliga rättigheter och tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet; samt rättigheterna för arbetstagare som levererar dessa tjänster.

Projektet utvecklade ytterligare ett nyskapande verktyg, “Trade Union Charter of Rights and Charter of Demands for IDPs and Quality Public Services.” Verktyget erkändes av WHO, även för sitt deltagande sätt att få fram materialet. Ett fackligt nätverk skapades för att främja internflyktingarnas rättigheter och som även inkluderar civilsamhällsorganisationer och regeringens representanter. Som en uppföljning har UNHCR:s representant i Nigeria kontaktat PSI för att söka framtida samarbete i kampanjer för den nationella IDP-lagen i Nigeria.

Till projektsidan
Region: Globalt
Förbund:
Vårdförbundet, ST, Akademikerförbundet SSR, Vision
Nummer:
60457
Mer info

Public Services International (PSI) ska tillsammans med Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR, ST, Vision och 20 samarbetspartner i Libanon, Tunisien, Algeriet och Jordanien, genomföra ett projekt under 2020-2022. Projektet är en fortsättning på ett samarbete mellan partners som inleddes 2018 (60290) på temat mänskliga rättigheter för flyktingar och migranter .

Kommunal har varit med under de första åren men är av interna skäl inte med i det fortsatta arbetet. Detta kommer enligt Kommunal inte att påverka projektets förutsättningar. Ett resultat som har uppnåtts under de inledande åren är att de lokala förbunden, genom sin ledning och fackliga aktivister, har insett att flykting- och migrationsfrågorna påverkar förutsättningarna för facket i de berörda länderna och att facket har en roll att spela för att säkerställa anständigt liv och anständiga arbetsvillkor för denna utsatta och starkt marginaliserade grupp.

En annan faktor är erkännandet av facket som en nyckelaktör för implementering av Global Compact on Migration (GCM) vilket är ett robust internationellt samarbetsramverk i linje med Agenda 2030. Facket kan bidra även till Global Compact on Refugees, GCR genom sitt engagemang på hemmaplan. Lärdomar från tidigare år har lett till att Jordanien har inkluderats då landet är centralt i arbetet med dessa frågor. Antalet flyktingar förväntas inte minska i regionen. Samma gäller migration och arbetsmigration, vilka kan ses som permanenta företeelser i den globala ekonomin. Det gör att det är av avgörande betydelse att facket utvecklar kunskap, kapacitet och engagemang i frågan.

Fackets opinionsbyggande arbete från gräsrotsnivå och genom alla nivåer, tillsammans med alliansbyggande med aktörer i det civila samhället, är nödvändiga för att motverka spridningen av rasistiska och främlingsfientliga attityder och diskriminering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att utveckla fackets kapacitet att arbeta med flykting- och migrationsfrågor utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv.

Detta kommer att göras genom satsningar på att öka fackliga ledares förståelse för att genom att försvara flyktning- och migrantarbetares rättigheter så stärker facket sina egna intressen i att försvara och utöka arbetsrättigheter för alla. Det kommer att ske genom en serie av seminarier och framtagande av relevanta utbildningsmaterial, genom användandet av projektets outputs för att främja kollektiva förhandlingar och den sociala dialogen samt genom att öka fackets synlighet och stärka allianser för att få ökat politiskt inflytande. Projektets resultat kommer att verifieras genom projektets eget uppföljningssystem.

Resultat i korthet

2019: projektet har resulterat i att de 19 PSI-medlemsförbunden i Algeriet, Tunisien och Libanon har stärkt sin kapacitet att hantera migrations- och flyktingfrågor ur ett rättighetsbaserat perspektiv. Projektet är innovativt eftersom de deltagande facken utvecklar en bredare vision om fackföreningsarbete som förutom organisering och kollektiva förhandlingar också inkluderar mänskliga rättigheter, social integration samt ekonomisk och social rättvisa för alla oavsett flykting- eller migrantstatus.

I Tunisien har påverkansarbete utfört av fackförbund inom hälsosektorn tillsammans med det nyskapade fackföreningsnätverket för Medelhavs- och Sahararegionen, bidragit till att Tunisien slutit samarbetsavtal med WHO som säkerställer rätten till hälsovård för människor på flykt och migranter.

Till projektsidan