2017-11-23

Agera för internationell konvention mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet!

Union to Union och den globala fackliga rörelsen är med i kampen för att minska våldet mot kvinnor i världen, inte minst på arbetsplatserna. Den 25 november uppmärksammar vi den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Vi uppmanar alla fackliga medlemmar att ansluta sig till världsfackets kampanj för en internationell konvention mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet.

35 procent av världens kvinnor, en av tre, har upplevt fysiskt eller sexuellt våld. I vissa länder är siffran uppemot 70 procent. Våld mot kvinnor och flickor är den vanligaste formen av könsbaserat våld och förekommer i alla samhällen världen över.

– Våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global hälsofara. Det angår oss alla – kvinnor som män. Facket har i hela världen en viktig roll i att särskilt verka för att  mäns våld mot kvinnor upphör på arbetsplatserna, säger Kristina Henschen, chef på Union to Union.

Jämställdhet och att motverka våld och trakasserier i arbetslivet är en högt prioriterad fråga för Union to Union. Det återfinns som ett arbetsområde i många av de projekt vi driver tillsammans med de svenska facken runt om i världen.

I november hölls en konferens för kvinnor inom det globala facket för transportsektorn, ITF, där bl.a. könsbaserat våld diskuterades. Bild: ITF 

Dags att jobba för en internationell konvention

Världsfacket ITUC är världens största fackliga organisation och samlar över 181 miljoner medlemmar från 340 centralorganisationer i 163 länder. LO, TCO och Saco är ITUC:s svenska medlemsorganisationer. Världsfacket tillsammans med dess medlemmar driver nu en global kampanj för att en internationell ILO-konvention mot könsbaserat våld och trakasserier i arbetslivet skapas. De vill även att konventionen har ett starkt fokus på genusdimensionen av våld. Sharan Burrow som är generalsekreterare i organisationen säger i en intervju till Sveriges Radio att de framsteg som gjort på jämställdhetsområdet har nått en nivå där de stannat av.

– Det gäller såväl målet om jämlika löner som möjligheter i arbetslivet. Men allra mest skrämmande är att våldet mot kvinnor ökar, säger hon och fortsätter.

– Det är sexuella trakasserier, fysiska attacker, diskriminering, stalking. Man behöver bara titta på kampanjen #metoo, för att förstå att de två platser som är farligast för kvinnor är arbetsplatsen och hemmet.

Värst utsatta är kvinnor i servicesektorn samt hushållsanställda. Vid sidan av kvinnor är migrantarbetare och hbtq-personer särskilt utsatta.

Sharan Burrow, generalsekreterare i världsfacket ITUC

#Metoo skapar momentum

#MeToo-kampanjen, som fått globalt genomslag under hösten, har verkligen synliggjort frågan om könsbaserat våld och trakasserier på arbetsplatser, och gett den en rejäl skjuts upp på den politiska agendan, såväl som i den allmänna debatten.

Även om statistik funnits länge har alla berättelser och upprop som delats gjort det svårt att förneka att våld mot kvinnor och icke-binära är ett faktum inom i stort sett alla sektorer, samhällsskikt och organisationer (se även fackföreningsrörelsen #inteförhandlingsbart) och att det inte är enstaka fall, utan ett strukturellt problem. Nu är frågan alla ställer sig hur arbetsgivare, föreningar och politiker ska agera. Detta innebär ett momentum i att skapa ett folkligt tryck för en internationell konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs Arbetet Globals artikel om hur det går med #MeToo i andra länder

 
 
Fortsätt agera #MeToo!

ITUC har tagit fram ett vektygskit för kampanjen om en ILO-konvention. Nu behöver fackliga medlemmar världen över hjälpas åt att skapa ett tryck underifrån för att visa att vi i facket tycker att detta är viktigt. Kitet förklarar hur processen med att skapa ILO-konventionen går till, ger tips och råd för påverkan mot ansvariga politiker och arbetsgivarorganisationer, innehåller matnyttiga länkar till de olika globala fackens arbete med frågan samt ger förslag på hur man kan skapa uppmärksamhet och publicitet för att öka medvetenheten.

Från den 25 november, som är internationella dagen mot våld mot kvinnor, och fram till den 10 december, är utnämnda som ”16 dagar av aktion mot könsbaserat våld” Här är några av förslagen som du kan göra själv under dessa dagar:

  1. Fota och sprid!

    Organisera en fototagning med fackliga medlemmar, aktivister, ledare och allierade och visa ert stöd för en ILO konvention. Dela på sociala medier för att nå ut och engagera en bred publik. Använd denna logga som ITUC tagit fram i dina bilder. Dela gärna på ITUC:s kampanjsida på facebook och tagga gärna @uniontounion.

  2. Agera tillsammans

    Agera tillsammans med andra rörelser. Som facklig organisation kan ni samarbeta med andra för att skapa tryck i frågan; med feministiska rörelser, HBTQ-, migrations-, och mänskliga rättighetsorganisationer för att organisera en aktion tillsammans där du bor. Ni kan ordna ett demonstrationståg till parlamentet, ett event med berättelser av arbetstagare med egna erfarenheter av könsbaserat våld i arbetslivet, en paneldebatt, ett kulturellt event så som gatuteater eller skapa muralmålningar med meddelanden och dikter på temat. Informera om vikten av konventionen, fota och sprid!

  3. Ställ frågor i media

    Ring in till t.ex. ett radioprogram och ställ frågor i det offentliga rummet till politiker som inte visar stöd för ILO-konventionen.

För mer information och tips gå in på ITUC:s kampanjsida och ladda ner hela verktygskitet för kamoanjen genom att klicka här. ITUC uppmanar även medlemmar att rapportera sina aktiviteter här.

 

 

Definition "våld mot kvinnor"

FN:s deklaration om avskaffandet av allt våld mot kvinnor antogs av FN:s generalförsamling 1993. Definitionen av våld mot kvinnor i denna deklaration är den kanske mest accepterade idag:

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet.”

Deklarationen anger tre kategorier av våld mot kvinnor; det som begås av staten (t.ex. sådant våld som begås mot kvinnor i förvar och som ett led i krigföring), våld som begås i samhället (d.v.s. allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen) och våld inom familjen och i hemmet (vilket inkluderar incest och selektiva aborter).

Enligt deklarationen finns rötterna till våld mot kvinnor i det historiskt sett ojämlika förhållandet mellan kvinnor och män. Vidare förklaras att våld mot kvinnor är en av de avgörande sociala mekanismerna genom vilka kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män.

FN:s medlemsstater uppmanas därför att lagstifta för att förhinda våldet, arbeta förebyggande och förbättra situationen för de våldsutsatta kvinnorna.

Källa: Jämställ.nu

Här hittar du deklarationen